Affiliations

Dharma SchoolPuna Taiko

Puna Hongwanji hosts an array of affiliated organizations:

  • ┬áPuna Hongwanji Buddhist Women’s Association (Formerly Fujinkai)
  • Puna Hongwanji Junior Young Buddhist Association (Jr. YBA)
  • Puna Hongwanji Senior Young Buddhist Association (Sr. YBA)
  • Dharma School
  • Project Dana
  • Puna Taiko
  • Puna Hongwanji Judo Club